SZEŚCIOSTOPNIOWA TECHNIKA PRZERAMOWANIA

NLP posługuje się sformalizowanym procesem przeramowania pozwa­lającym odnaleźć lepsze alternatywy dla nie chcianego zachowania. W ten sposób masz szansę zachować korzyści z tej chwilowo zbęd­nej umiejętności. Przypomina to trochę wyruszanie w podróż. Koń i wóz wydają się jedynym środkiem transportu umożliwiającym osiągnięcie zamierzonego celu; niestety, wyjątkowo wolnym i niewy­godnym. Wtedy przyjaciel mówi ci, że jest także linia kolejowa i re­gularne połączenia lotnicze ? inne i lepsze metody przeniesienia się do celu.

Przeramowanie sześciostopniowe działa z powodzeniem, gdy ja­kaś część ciebie powoduje zachowania, które ci się nie podobają. Mo­że być również użyte przy występowaniu symptomów psychosoma­tycznych.

 

  1. Ustanów komunikację z częścią odpowiedzialną za to zachowanie.

Zwróć się do wewnątrz i zapytaj: ?Czy część odpowiedzialna za zachowanie X zechciałaby komunikować się ze mną w nieświadomo­ści, teraz?” Zauważ, jaką odpowiedź otrzymasz. Utrzymuj wszystkie zmysły szeroko otwarte na wewnętrzne obrazy, dźwięki i odczucia. Nie zdawaj się na przypuszczenia. Musisz mieć definitywny sygnał. Często jest to lekkie odczucie cielesne. Czy możesz dokładnie odtwo­rzyć ten sygnał w sposób świadomy? Jeśli tak, powtórz pytanie raz jeszcze, dopóki nie uzyskasz sygnału, którego nie będziesz mógł do­wolnie kontrolować.

Być może to wszystko brzmi dziwnie, ale poszukiwana przez nas część jest nieświadoma. Gdyby pozostawała pod świadomą kontrolą, nie musiałbyś jej przeramowywać ? po prostu byś ją powstrzymał. Gdy części naszej osobowości pozostają w konflikcie, zawsze istnieją jakieś tego wskazówki, które osiągają poziom świadomości. Czy zda­rzyło ci się kiedykolwiek zgodzić się na czyjś plan, żywiąc jedno­cześnie co do niego jakieś wątpliwości? Jaki miało to wpływ na brzmienie twojego głosu? Czy potrafiłeś opanować ten nieprzyjemny skurcz w dołku, gdy zgodziłeś się na pracę, mimo że wolałbyś położyć się na leżaku w ogrodzie? Ruchy głowy, grymasy i zmiana brzmienia głosu są pewnymi przykładami tego, jak przejawiają się skonflikto­wane części. Gdy zachodzi konflikt interesów, zawsze pojawi się jakiś nie kontrolowany sygnał, choć najprawdopodobniej będzie on bardzo słaby. Musisz być czujny. Sygnał ten pełni funkcję podobną do ale w wyrażeniu: ?Tak, ale…”

Teraz musisz zmienić uzyskaną odpowiedź w sygnał tak/nie. Po­proś część o zwiększenie siły sygnału dla ?tak” i o zmniejszenie dla ?nie”. Poproś o oba sygnały, jeden po drugim, tak aby były one dla ciebie przejrzyste.

  1. Oddziel pozytywne intencje od samego zachowania.

Podziękuj części za współpracę. Zapytaj: ?Czy część odpowie­dzialna za to zachowanie zechce mi ujawnić, co stara się osiągnąć?” Jeśli w odpowiedzi pojawi się sygnał ?tak”, otrzymasz wgląd w in­tencje, a te mogą stanowić duże zaskoczenie dla twej świadomości. Podziękuj części za informację i za jej zamierzenia. Pomyśl, czy rzeczywiście chcesz, aby to dla ciebie robiła.

Jednak nie jest konieczne, abyś znał intencje. Jeśli odpowiedzią na twoje pytanie będzie ?nie”, możesz rozważyć warunki, pod którymi dana część zechce ujawnić swoje zamierzenia. W przeciwnym wy­padku załóż dobre intencje. Nie oznacza to akceptacji zachowania, ale przyjęcie, że część posiada swój cel, z którego w jakiś sposób czerpiesz korzyści.

Zwróć się do wewnątrz i zapytaj ją: ?Gdybyś otrzymała sposo­by umożliwiające spełnienie tych intencji przynajmniej tak dobre, jeśli nie lepsze, jak te metody, którymi posługujesz się obecnie, czy zechciałabyś je wypróbować?” Odpowiedź ?nie” w tym momencie oznacza, że twoja informacja dopiero się przedziera. Żadna część w swym pozytywnym nastawieniu nie może odrzucić takiej oferty.

  1. Poproś swoją kreatywną część, aby stworzyła nowe sposoby osiągania tego samego celu.

Był taki czas w twoim życiu, gdy byłeś kreatywny i pełen zasobów. Poproś część twojej osobowości, z którą pracujesz, aby przekazała swoje pozytywne intencje twojej kreatywnej, zasobnej części. Część kreatywna będzie wówczas mogła opracować inne sposoby zaspoko­jenia tych samych intencji. Jedne z nich będą dobre, inne złe. Niektóre mogą pozostawać poza twoją świadomością, ale nie ma to żadnego znaczenia. Poproś swoją część, aby wybrała tylko te, które uważa za tak dobre, albo i lepsze, jak oryginalne zachowanie. Muszą one być najbliższe i bezpośrednio dostępne. Poproś ją o sygnał ?tak” za każ­dym razem, gdy ma inną możliwość. Kontynuuj, dopóki nie otrzymasz przynajmniej trzech sygnałów ?tak”. Na ten etap procesu możesz przeznaczyć dowolną ilość czasu. Podziękuj swojej kreatywnej części, gdy już skończysz.

  1. Zapytaj część odpowiedzialną za zachowanie X, czy zgodzi się przez kilka najbliższych tygodni używać tych nowych możliwości zamiast starego zachowania.

Jest to rzutowanie w przyszłość, mentalne przećwiczenie nowych zachowań w przyszłych sytuacjach.

Jeśli wszystko do tej pory jest w porządku, nie ma powodu, dla którego nie miałbyś otrzymać sygnału ?tak”. Jeśli otrzymasz sygnał ?nie”, upewnij część, że wciąż może używać starych zachowań, ale chciałbyś najpierw zastosować nowe możliwości. Jeśli wciąż odpo­wiedzią jest ?nie”, możesz przeramować część, która zgłasza sprzeciw, przeprowadzając ją przez cały sześciostopniowy proces.

6. Sprawdzenie konsekwencji.

Musisz wiedzieć, czy istnieją jakieś inne części twojej osobowości, które mogą sprzeciwiać się nowym wyborom. Zapytaj: ?Czy jakaś inna część mnie samego ma zastrzeżenia do któregoś z nowych wy­borów?” Bądź wrażliwy na każdy sygnał. Bądź całkowicie obecny tutaj. Jeśli pojawi się jakiś sygnał, poproś tę część o jego intensyfi­kację, o ile rzeczywiście wskazuje on na zastrzeżenia. Upewnij się, czy nowe wybory spotkają się z aprobatą wszystkich zainteresowa­nych części. W przeciwnym wypadku jedna będzie sabotować twoje starania.

Jeśli pojawią się jakieś sprzeciwy, możesz postąpić dwojako: wró­cić do punktu 2 i przeramować tę część, która protestuje, albo poprosić część kreatywną, by w konsultacji z reagującą częścią stworzyła więcej możliwości. Upewnij się, czy te nowe wybory również nie spotkają się z negatywnym przyjęciem.

Sześciostopniowe przeramowanie jest techniką pomocną w terapii i w rozwoju osobistym, związaną z kilkoma zagadnieniami psycholo­gicznymi.

Pierwsze to drugorzędna korzyść: idea, że jakkolwiek dzi­waczne i destrukcyjne wydawałoby się zachowanie, na jakimś poziomie służy ono zawsze jakiemuś celowi ? cel ten zazwyczaj będzie nieświa­domy. Nie ma bowiem sensu postępować całkowicie przeciwko naszemu własnemu interesowi. Zawsze istnieje jakaś korzyść, tyle że mieszanina naszych motywów i emocji rzadko kiedy pozostaje w harmonii.

Drugie to trans. Każdy, kto przechodzi przez sześciostopniowe przeramowanie, jest w łagodnym transie, z uwagą zogniskowaną do środka.

Trzecie ? przeramowanie sześciostopniowe stosuje również umie­jętności negocjacyjne pomiędzy różnymi częściami osobowo­ści danej osoby. W następnym rozdziale przyjrzymy się zagadnieniu negocjacji w kontekście biznesu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.