PSYCHOTERAPIA

Pierwszy model NLP powstał w psychoterapii. Nie znaczy to jednak, że NLP jest dla tego obszaru zastrzeżone; był to zwykły przypadek, że John i Richard spotkali wybitnych psychoterapeutów, gdy rozpoczynali mo­delowanie. Książka pt. Structure of Magie 1 (Struktura magii 1) anali­zowała, jak możemy ograniczać swój świat przez sposób użycia języka i jak używać metamodelu, aby przełamać te ograniczenia. Z kolei The Structure of Magie 2 rozwijała temat systemów reprezentacji i terapii rodzinnej. Na tej podstawie NLP stworzyło wiele skutecznych technik psychoterapeutycznych, z których trzy omówione zostaną w tym roz­dziale: leczenie fobii, technika świstu i negocjacje wewnętrzne. Dostar­czymy również pewnych użytecznych wskazówek, takich jak na przykład sugestie co do najbardziej odpowiednich okoliczności ich użycia.

Generalna rama dla wszystkich tych technik to użycie ich z rozwagą i poszanowaniem dla zewnętrznych relacji drugiej osoby i jej wewnę­trznej równowagi. Intencją NLP jest dać ludziom więcej możliwości, a nie pozbawiać ich tych, które mają.

Dla każdego terapeuty i dla każdej osoby, która zajmuje się poma­ganiem innym ludziom przy dokonywaniu zmian w ich życiu, zasadnicze pozostają dwa elementy. Pierwszy to relacja. Stwórz i utrzymuj kontakt, aby ustanowić atmosferę zaufania. Drugi to spójność. Musisz być cał­kowicie spójny względem tego, co robisz, pomagając drugiej osobie. Niespójność z twojej strony dawać będzie sprzeczne sygnały i osłabi efektywność procesu zmiany. Oznacza to, że musisz działać spójnie, tak jakbyś był pewien, że zastosowane techniki dadzą oczekiwany skutek. Relacja i spójność są umiejętnościami wyższego logicznego stopnia niż każda technika, którą wraz z nimi zastosujesz. Przy zbieraniu informacji na temat stanu obecnego, stanu pożądanego i zasobów potrzebnych do

przejścia z jednego stanu do drugiego zastosuj ramę orientującą na cel. W obszarze tej ramy bądź wrażliwy na to, co widzisz, słyszysz i czujesz, i odpowiadaj na niepokoje osoby dotyczące procesu zmiany. Tylko w tych ramach możesz stosować różne techniki. Są one jedynie środka­mi. Bądź więc gotów je zmienić czy porzucić i użyć innych, które lepiej będą służyć twojemu celowi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.