POTRÓJNY OPIS

Istnieją przynajmniej trzy sposoby patrzenia na nasze doświadczenie. W swojej najnowszej pracy John Grinder i Judith DeLozier nazwali je pierwszą, drugą i trzecią pozycją postrzegania (perceptual position*). Po pierwsze, możesz patrzeć na świat całkowicie ze swojego punktu widzenia, ze swej rzeczywistości, w kompletnej asocjacji, nie biorąc pod uwagę czyichś poglądów. Myślisz po prostu: ?W jaki sposób to na mnie działa?” Przypomnij sobie i skoncentruj się na chwili, gdy byłeś inten­sywnie świadomy swoich myśli, nie uwzględniając nikogo innego w tej sytuacji. Jest to pierwsza pozycja (first position*) (właśnie jej doświad­czyłeś, koncentrując się na swojej własnej rzeczywistości, niezależnie od jej konkretnego przedmiotu).

Po drugie, możesz rozważyć, jak dana sytuacja byłaby widziana, odczuwana i słyszana przez inną osobę. Jest oczywiste, że ta sama sytuacja czy to samo zachowanie może oznaczać różne rzeczy dla róż­nych ludzi. Jest więc istotne, aby docenić punkt widzenia innej osoby i zapytać: ?Jak to może wyglądać w jej oczach?” Jest to druga pozycja (second position*), często znana jako empatia. Jeśli pozostajesz w kon­flikcie z drugą osobą, musisz zdać sobie sprawę z tego, jak ona odczuwa to, co robisz. Im mocniejszy kontakt masz z kimś, tym bardziej będziesz zdolny do uznania czyjejś rzeczywistości i łatwiej będzie ci osiągnąć drugą pozycję.

Po trzecie, możesz spoglądać na świat z jakiegoś zewnętrznego punktu, tak jakbyś był kompletnie niezależnym obserwatorem, kimś, kto nie jest osobiście uwikłany w sytuację. Zapytaj: ?Jak wyglądałoby to dla kogoś, kto nie jest zaangażowany?” Dostarczy ci to obiektywnego punktu widzenia, określanego mianem trzeciej pozycji (thirdposition*). Jest to inny poziom niż poprzednie, ale nie nadrzędny. Trzecia pozycja jest czymś innym niż bycie w dysocjacji. Aby była użyteczna, wyma­ga pozostawania w silnym, zasobnym stanie. Przyjmujesz obiektywne i twórcze spojrzenie na swoje zachowanie, tak aby móc je ocenić i stwo­rzyć użyteczne alternatywy w każdej trudnej sytuacji. Zdolność przy­jęcia trzeciej pozycji w spojrzeniu na problem jest bardzo pomocną umiejętnością i może zaoszczędzić ci wielu stresów i kłopotów wyni­kłych z nierozważnych działań. Wszystkie trzy pozycje są równie waż­ne; istota tkwi w zdolności poruszania się pomiędzy nimi. Ktoś za­mknięty w pierwszej pozycji będzie egoistycznym potworem, osoba nawykowo związana z drugą pozycją będzie przesadnie podatna na wpływ innych ludzi, a trzecia pozycja skaże na egzystencję oderwanego od życia obserwatora.

Idea potrójnego opisu jest jednym z aspektów podejścia przyjętego przez Johna Grindera i Judith DeLozier w ich książce Turtles Ali the Way Down (Żółwie w całej swej krasie) do opisania NLP w uproszczony sposób. Podejście to znane jest jako nowy kod NLP (new code*) i kon­centruje się na osiągnięciu mądrego wyważenia pomiędzy świadomymi i nieświadomymi procesami.

Każdy z nas bywa we wszystkich trzech pozycjach, osiągamy je w sposób naturalny i pomagają nam lepiej rozumieć jakąś sytuację czy cel. Zdolność płynnego poruszania się pomiędzy nimi, świadomego albo nieświadomego, jest niezbędna, aby działać z rozwagą i docenić cudowną złożoność naszych relacji. Różnice, jakie widzisz, gdy patrzysz na świat na różne sposoby, są tym, co nadaje mu bogactwo i co daje ci wybór. Pierwsza, druga i trzecia pozycja są wyraźnym przejawem tego, że mapa to nie terytorium. Jest wiele różnych map.

Celem jest raczej być świadomym różnic niż próba narzucenia jed­nolitości. To właśnie różnice i napięcie między różnymi sposobami pa­trzenia na świat są tym, co się liczy. Fascynacja i inwencja biorą się z widzenia rzeczy na różne sposoby. Podobieństwo wywołuje znudzenie, mierność i wysiłek. W biologicznej ewolucji gatunki, które wykazują podobieństwo, wchodzą ze sobą w konflikt i walczą o przetrwanie. Wojny wybuchają, gdy ludzie sięgają dokładnie po te same rzadkie zasoby. Mądrość pochodzi z wyważenia, tego zaś nie możesz osiągnąć, dopóki nie ma różnych sił, które można by równoważyć.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.