Zgodność/niezgodność

Ten wzorzec dotyczy dokonywania porównań. Pewni ludzie zauważają w różnych obiektach cechy wspólne. Nazywa się to zgodnością. Niezgodność natomiast to różnice, jakie wychodzą na jaw w trakcie porównań. Ludzie o takim nastawieniu kierują swą uwagę właśnie na różnice i często dają się uwikłać w wymianę argumentów. Osoba wra­żliwa na konkret i na niezgodność będzie drobiazgowo sprawdzać in­formacje w poszukiwaniu wszelkich niezgodności. Jeśli myślisz raczej całościowo i nastawiony jesteś na zgodność, ktoś taki może prędko wyprowadzić cię z równowagi. Spójrz poniżej na trzy trójkąty. Poświęć chwilę, aby odpowiedzieć sobie w ciszy na następujące pytanie: ?Jaka relacja występuje pomiędzy nimi?”

Oczywiście nie ma jednej poprawnej odpowiedzi ? w relacji tej znaleźć można zarówno elementy podobne, jak i różnice.

Rozważenie tego pytania uzmysławia, że zachodzą cztery możliwe sytuacje. Ludzie, którzy reagują na zgodność, którzy zauważają rzeczy takie same, mogliby powiedzieć, że te trzy trójkąty są takie same. (I rze­czywiście są). Ludzie tego typu często są zadowoleni z tej samej pracy czy tych samych zajęć przez wiele lat i dobrzy są w zajęciach, które zasadniczo nie ulegają zmianie.

Inni ludzie zauważają podobieństwo z wyjątkami. Naj­pierw postrzegają to, co podobne, a następnie rejestrują różnice. Patrząc na rysunek, powiedzą, że dwa trójkąty są takie same, a jeden jest inny, ponieważ został odwrócony (zupełnie poprawnie). Ludzie tego rodzaju zazwyczaj lubią, gdy zmiany zachodzą stopniowo i powoli, a sytuacja w pracy rozwija się w dłuższym okresie. Gdy już wiedzą, jak wykonywać jakąś pracę, są gotowi zajmować się nią przez długi czas i okazują się dobrzy w większości zadań. Używają wielu porównań, takich jak: lepszy, gorszy, więcej, mniej. Reagują na reklamę posługującą się słowami lepszy, udoskonalony czy rozwinięty.

Następną kategorię tworzą ludzie, którzy uwrażliwieni są na n i e- zgodność. Powiedzieliby oni, że wszystkie trzy trójkąty są różne (znowu poprawnie). Poszukują oni zmian i cieszą się nimi, często zmie­niają pracę. Uwagę ich przyciągają produkty reklamowane jako nowe lub różne.

Są wreszcie ludzie nastawieni na różnice z wyjątkami. Naj­pierw zauważają różnice, potem podobieństwa. Mogliby powiedzieć, że są to trzy różne trójkąty, ale dwa odwrócone są w tym samym kierunku.

Oczekują oni zmian i różnorodności, ale nie w takim samym stopniu, jak ludzie poprzedniego typu. Jeśli zatem chcesz określić ten rodzaj metaprogramu, zapytaj: ?Jaka jest relacja pomiędzy tymi dwoma rze­czami?”

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.