SYSTEMY REPREZENTACJI

Komunikacja zaczyna się od naszych myśli, a jeśli chcemy przekazać je drugiej osobie, używamy słów, brzmienia głosu i języka ciała. Lecz czym są myśli? Istnieje wiele różnych naukowych odpowiedzi, tym niemniej każdy osobiście wie, czym myślenie jest dla niego. Jednym ze sposobów rozumienia myślenia jest ujęcie go jako procesu wewnętrzne­go wykorzystania naszych zmysłów.

Kiedy myślimy o tym, co widzimy, słyszymy i czujemy, odtwarzamy te kształty, dźwięki i odczucia wewnętrznie. Doświadczamy ponownie informacji w tej zmysłowej formie, w jakiej ją początkowo odebraliśmy. Czasami jesteśmy tego świadomi, a czasami robimy to nieświadomie. Czy możesz przypomnieć sobie, gdzie pojechałeś na swoje ostatnie wa­kacje?

A teraz, w jaki sposób to sobie przypomniałeś? Może obraz miejsca przyszedł ci na myśl. Może wypowiedziałeś jego nazwę lub usłyszałeś charakterystyczne dźwięki. A może przywołałeś to, co czułeś. Myślenie jest taką oczywistą, zwyczajową aktywnością, której nigdy nie poświę­camy uwagi. Mamy tendencję do myślenia o tym, o czym właśnie my­ślimy, a nie o tym, jak my to myślimy. Przyjmujemy również, że inni ludzie myślą w taki sam sposób jak my.

Tak więc jednym ze sposobów, w jaki myślimy, jest świadome lub nieświadome przypominanie sobie kształtów, dźwięków, odczuć, sma­ków i zapachów, których doświadczyliśmy. Za pomocą języka możemy nawet tworzyć rozmaite wrażenia zmysłowe, nie doświadczając ich aktu­alnie. Przeczytaj następny akapit w maksymalnie wolnym, ale odpowia­dającym ci tempie.

Pomyśl przez moment o spacerze w lesie sosnowym. Drzewa górują nad tobą, wznosząc się z każdej strony. Podziwiasz koloryt lasu i grę cieni liści na ziemi. Idziesz w plamie słońca rozdzierającej zimną koronę liści ponad tobą. Kiedy tak wędrujesz, dociera do ciebie cisza przerywana tylko śpiewem ptaków i chrzęstem twoich stóp stąpających po leśnej podściółce. Czasami jeszcze trzaśnie nadepnięta sucha gałązka. Podcho­dzisz do drzewa i obejmujesz je, czując chropowatość kory pod palcami. Gdy stopniowo uświadamiasz sobie łagodne uderzenia wiatru na twarzy, zauważasz też aromatyczny zapach sosen wymieszany z bardziej ziemi­stymi zapachami lasu. Wędrując pamiętasz, że wkrótce będzie gotowa kolacja i że czeka na ciebie jedno z twoich ulubionych dań. Możesz już prawie czuć jego smak w ustach…

By nadać temu ostatniemu akapitowi sens, przeszedłeś w myślach poprzez opisane doświadczenia, używając swoich zmysłów wewnętrznie dla odtworzenia tego, co wyczarowały słowa. Prawdopodobnie stworzy­łeś scenę wystarczająco intensywną, by wyobrazić sobie smak jedzenia w tej wymyślonej sytuacji. Jeśli kiedykolwiek spacerowałeś w lesie sosnowym, mogłeś zapamiętać specyficzne doświadczenia tej sytuacji. Jeśli zaś nie, mogłeś skonstruować wyobrażenia z podobnych doświad­czeń lub użyć materiału z telewizji, filmów, książek czy innych tego typu źródeł. Twoje doświadczenie było mozaiką wspomnień i wyobraźni. Wiele z naszego myślenia jest mieszaniną takich zapamiętanych i skon­struowanych wrażeń zmysłowych.

Do wewnętrznej reprezentacji (internal representation*) doświad­czeń używamy tych samych neurologicznych ścieżek, co do ich bezpo­średniego doznawania. Te same neurony generują wyładowania elektro­chemiczne, które mogą być obserwowane w zapisie elektromiograficznym. Myśli powodują bezpośrednie efekty fizyczne, myśl i ciało są jednym systemem. Wyobraź sobie przez moment, że jesz swój ulubiony owoc. Owoc może być wyobrażony, ale wydzielanie śliny już nie.

Używamy naszych zmysłów zewnętrznie, aby postrzegać świat, i we­wnętrznie, aby ?reprezentować” (representation*) go sobie samym. W NLP sposoby odbierania, magazynowania i kodowania informacji w naszej myśli ? widzenie, słyszenie, dotyk, smak i zapach ? znane są jako systemy reprezentacji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.