JĘZYK A SYSTEMY REPREZENTACJI

Języka używamy, aby komunikować nasze myśli. Nic więc dziwnego, że używane przez nas słowa odzwierciedlają sposób, w jaki myślimy. John Grinder opowiada o czasach, gdy Richard Bandler zaczął prowadzić grupę terapii Gestalt. Śmiał się z kogoś, kto użył stwierdzenia: ?Widzę, co mówisz”.

?Pomyśl o tym literalnie ? powiedział do Johna. ? Co to mogło znaczyć?”

?Cóż ? odrzekł John ? podejdźmy do tego dosłownie. Przypuść­my, iż oznacza to, że ludzie tworzą obrazy znaczeń słów, których uży­wasz”.

Była to interesująca idea. Podczas dalszych ćwiczeń spontanicznie zastosowali całkowicie nową procedurę. Zabrali zielone, żółte i czerwone kartki i polecili wszystkim opowiedzieć o swoich powodach uczestni­czenia w treningu. Osoby, które używały wielu słów i fraz mówiących o odczuciach, otrzymały kartki żółte. Osoby używające słów i zwrotów związanych ze słyszeniem i z dźwiękami otrzymały kartki zielone. Te zaś, u których dominowały wypowiedzi odnoszące do widzenia, otrzy­mały kartki czerwone.

Potem nastąpiło bardzo proste ćwiczenie. Osoby posiadające kartki tego samego koloru siadały razem i rozmawiały przez pięć minut. Na­stępnie rozmawiały ze sobą osoby mające kartki różnego koloru. Róż­nice, jakie zaobserwowali w kontakcie między ludźmi, były ogrom­ne. Osoby posiadające kartki tego samego koloru porozumiewały się znacznie lepiej. Grinder i Bandler uważali, że było to fascynujące i znaczące.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.