WYBÓR TRENINGÓW NLP

Poniższe uwagi dają pewne wskazówki, które pomogą ci wybrać odpo­wiedni trening NLP.

NLP oferowane jest w wielkiej liczbie i różnorodności kursów. Obe­cnie możesz wybierać od dwudniowych kursów wprowadzających, kur­sów bardziej zaawansowanych, łącznie z wyspecjalizowanymi w po­szczególnych zastosowaniach, aż po dłuższe treningi. Wiele organizacji oferuje nieodpłatne zajęcia wprowadzające, na których możesz dowie­dzieć się czegoś o nich i o oferowanych przez nich kursach.

Istnieje wiele kursów specyficznie ukierunkowanych na zastosowanie NLP w różnych dziedzinach, takich jak edukacja, biznes, sprzedaż, pre­zentacja, spotkania, negocjacje, muzyka, akupunktura, poradnictwo, psy­choterapia czy hipnoterapia. Pojawiają się również kursy uzupełniające oferujące najnowsze osiągnięcia i modele NLP.

Treningi dla praktyków (practitioner), na poziomie wymaganym do uzyskania dyplomu, to już poważniejsze przedsięwzięcie. Zazwyczaj obejmują one około 150 godzin zajęć rozłożonych na dwadzieścia albo i więcej dni. Coraz więcej organizacji przygotowuje jednak krótkie tre­ningi wstępne z udziałem znanych postaci, połączone z dowolnym, mo­żliwym do wyboru, treningiem o poszerzonym programie, który daje umiejętności praktyczne lub prowadzi do uzyskania dyplomu.

Następnym etapem jest trening mistrzowski (master practitioner) na poziomie dyplomu dla zaawansowanych, obejmujący podobną liczbę godzin. Istnieją również kursy w zakresie nowych osiągnięć i treningi dla trenerów.

Ujmując rzecz praktycznie, pierwsze pytanie, które musisz sobie zadać, dotyczy tego, jakim rodzajem treningu jesteś zainteresowany. Może to być dla ciebie jasne od samego początku albo możesz potrze­bować większej ilości informacji, aby określić swoje oczekiwania. Chcesz przejść po prostu przez ogólny trening NLP, czy też zaintereso­wany jesteś jakimś szczegółowym obszarem jego zastosowań? Jeśli tak, o jaką dziedzinę ci chodzi? Czy interesują cię jedynie kwalifikacje, czy też chcesz uzyskać odpowiedni certyfikat?

Koszty kursu także wymagają rozważenia; podobnie jego umiejsco­wienie, zarówno ze względu na wygodę, jak i czas dojazdu. Pamiętaj, aby w obliczeniach uwzględnić też koszty dojazdu, zakwaterowania i wy­żywienia.

Jak długo kurs trwa? W jaki sposób możesz go zharmonizować z innymi swoimi zobowiązaniami?

Jak elastyczna jest jego organizacja? Czy wykupujesz cały kurs, co obliguje cię do udziału we wszystkich zajęciach, bez względu na to, czy cię interesują, czy nie, czy też podzielony został na części, które możesz wybrać lub opuścić, w zależności od swojego uznania? Jaka jest przed­płata i jaki termin możliwej rezygnacji? Jak kurs został rozłożony w cza­sie? Czy odbywa się w weekendy, czy w dni robocze? Kursy dla pra­ktyków często obejmują zajęcia w godzinach wieczornych, na których obecność jest obowiązkowa.

Trenerzy w znaczącym stopniu decydują o przebiegu kursów. Nie­które organizacje angażują trenerów o międzynarodowej sławie. Podnosi to koszty, ale warto pamiętać, że są to zazwyczaj osoby zajmujące się NLP od wielu lat i mają większe doświadczenie.

Być może najważniejsze będą twoje własne odczucia i osobista ocena treningu i jego prowadzących. NLP dotyczy wszak doświadczenia su­biektywnego. Bądź świadom tego, jak sam odbierasz jakość kursu i co dla ciebie jest w nim ważne.

Czy lubisz i darzysz szacunkiem trenerów? Czy masz z nimi kontakt i czy ich postawa budzi zaufanie? Mają oni bardzo różne style osobo­we. Czy ten konkretny styl ci odpowiada? Czy możesz się od nich uczyć?

Zbierz uprzednio tyle informacji, ile tylko będzie możliwe. Zatele­fonuj do kilku organizacji i zapytaj o ich kursy. Przedstaw im swoje oczekiwania. Strzeż się takich, które wyrażają lekceważące opinie o in­nych. Takie nieprofesjonalne zachowanie może być sposobem ukrycia własnych słabości. Dobre organizacje nie mają potrzeby deprecjonowa­nia innych. Wiele z nich organizuje otwarte spotkania, na których możesz porozmawiać z trenerami. Dla wielu osób ustna rekomendacja ma zna­czenie kluczowe. Być może masz przyjaciela albo znajomych, którzy zaliczyli już kurs i mogą udzielić ci cennych informacji. Wiele osób woli zasięgnąć rady u jakiejś szczególnej osoby, której wierzą i którą poważają, inni podejmują decyzje samodzielnie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.