Archive for the ‘Pętle i systemy’ Category

PRZEKONANIA

?    W to nie mogę uwierzyć! ? powiedziała Alicja. ?    Nie możesz? ? spytała Królowa głosem, z którego przebijała litość. ? Spró­buj raz jeszcze: zrób głęboki wdech i zamknij oczy. Alicja roześmiała się. ?    Nie ma celu próbować ? powiedziała. ? Nikt nie może uwierzyć w rzeczy niemożliwe. ?    Wydaje mi się, że niewiele masz [...]

ROBERTA DILTSA ZUNIFIKOWANE POLE NLP

Robert Dilts stworzył prosty, elegancki model pomocny przy myśleniu o zmianie osobowej, uczeniu i komunikacji, który łączy wszystkie przed­stawione wcześniej idee: kontekst, relacje, poziomy uczenia się i pozycje postrzegania. Ustala on również kontekst dla myślenia o technikach NLP i dostarcza ram dla zbierania i organizowania informacji w sposób po­zwalający zidentyfikować najlepsze miejsce do interwencji w [...]

POTRÓJNY OPIS

Istnieją przynajmniej trzy sposoby patrzenia na nasze doświadczenie. W swojej najnowszej pracy John Grinder i Judith DeLozier nazwali je pierwszą, drugą i trzecią pozycją postrzegania (perceptual position*). Po pierwsze, możesz patrzeć na świat całkowicie ze swojego punktu widzenia, ze swej rzeczywistości, w kompletnej asocjacji, nie biorąc pod uwagę czyichś poglądów. Myślisz po prostu: ?W jaki [...]

OPISY RZECZYWISTOŚCI

Aby nauczyć się jak najwięcej z danej sytuacji czy doświadczenia, musisz zebrać informacje z tak wielu punktów widzenia, jak tylko to możliwe (multiple description*). Każdy system reprezentacji dostarcza odmien­nego sposobu opisu rzeczywistości. Nowe idee wyłaniają się z tych odmiennych spojrzeń, tak jak białe światło powstaje ze złożenia kolorów tęczy. Nie możesz funkcjonować, opierając się tylko [...]

POZIOMY UCZENIA SIĘ

Uczenie się na najprostszym poziomie to próba i błąd dokonywane z/lub bez pomocy przewodnika. Uczysz się dokonywać najlepszego możliwe­go wyboru, dawać prawidłową odpowiedź. Może to wymagać jednej lub wielu prób. Uczysz się pisać, poprawnej ortografii, uczysz się, że czer­wone światło na skrzyżowaniu oznacza ?stop”. Zaczynasz od nieświa­domej niekompetencji i zmierzasz do świadomej kompetencji, poruszając się [...]

OD PORAŻKI DO INFORMACJI ZWROTNEJ

Co jest problemem w twoim nastawieniu czy w twoich przekonaniach? Czy wszystkie twoje projekty ?zrób to sam” kończą się niepowodze­niem? Czy twoje próby gotowania na własną rękę są dobrą nowiną dla pobliskiego baru szybkiej obsługi? W jakim obszarze uzyskujesz nie chciane rezultaty? Czy wierzysz, że nie możesz czegoś zrobić, czy też, że nie jesteś w [...]

PĘTLA UCZENIA SIĘ

Na naszych błędach uczymy się więcej niż na osiągnięciach. Dostarczają one cennych informacji zwrotnych, więc na myślenie o nich poświęcamy sporo czasu. Rzadko osiągamy coś za pierwszym razem, chyba że jest to coś bardzo prostego, ale nawet wówczas pozostaje miejsce na udo­skonalanie. Uczymy się poprzez serię sukcesywnych przybliżeń. Robimy to, co możemy (stan obecny) i [...]

PĘTLE I SYSTEMY

Komunikację można rozważać w prostych kategoriach przyczyny i efe­ktu ? wyizolować jedną relację, potraktować ją jako przyczynę i prze­analizować, jakie efekty wywołuje, bez rozważania dalszych konsekwen­cji. Często mówimy tak, jakby rzeczywiście coś takiego się działo, ale jest to oczywiście duże uproszczenie. Zasada przyczyna-skutek obowiązuje w świecie nieożywionym; jeśli jedna kula bilardowa zderzy się z drugą, [...]