Archive for the ‘Konflikt i spójność’ Category

Opcje/procedury

Wzorzec ten jest ważny w biznesie. Ludzie nastawieni na opcje chcą mieć możliwość wyboru. Będą wahać się przed postępowaniem według ściśle określonych zasad. Ludzie nastawieni na procedury są dobrzy w realizacji określonego schematu działań, lecz niezbyt dobrzy w ich rozwijaniu; bardziej są zainteresowani tym, jak coś robić niż tym, dla­czego mieliby to robić. Kierują się [...]

Wewnętrzny/zewnętrzny

Wzorzec ten określa, skąd ludzie czerpią swoje standardy. Osoby ?we­wnętrzne” mają swoje standardy zinterioryzowane i używają ich do oceny aktualnego kierunku działania oraz do podejmowania decyzji. Posługują się swoimi własnymi standardami w procesach porównaw­czych i decyzyjnych. W odpowiedzi na pytanie: ?W jaki sposób wiesz, że wykonałeś dobrą robotę?”, zazwyczaj usłyszymy od nich coś w ro­dzaju: [...]

Ku/od

Drugi wzorzec dotyczy motywacji i wyjaśnia, na czym ludzie ogniskują swoją uwagę. Osoby stosujące metaprogram ?ku” pozostają skoncentro­wane na swoich celach. Osoby stosujące metaprogram ?od” łatwo roz­poznają problemy i wiedzą, czego unikać; dla nich jest jasne, czego nie chcą. Trudność może im natomiast sprawiać określenie dobrze uformo­wanego celu. Przypomnij sobie stary dylemat w biznesie, edukacji [...]

Proaktywny/reaktywny

Pierwszy metaprogram dotyczy działania. Osoba proaktywna ini­cjuje działanie, wchodzi w coś zdecydowanie i podąża do przodu. Nie czeka, aż inni na coś się zdecydują. Osoba reaktywna czeka, aż inni podejmą działanie albo czeka na właściwy moment. Może potrzebować długiego czasu na podjęcie decyzji lub nigdy właściwie nie zdecyduje się na działanie. Osoba proaktywna ma tendencję [...]

METAPROGRAMY

Metaprogramy to filtry percepcji, które stosujemy w sposób nawykowy. Istnieje tak wiele informacji, na które moglibyśmy reagować, że wię­kszość z nich pomijamy, ponieważ nasza świadoma uwaga ograniczona jest do maksimum dziewięciu elementów. Metaprogramy to wzorce okre­ślające, które informacje zostaną uwzględnione. Pomyśl, na przykład, o szklance pełnej wody. Wyobraź sobie teraz, że wypijasz połowę. Czy szklanka [...]

KROKI W GÓRĘ I KROKI W DÓŁ

Możesz zacząć zajmować się jakąś drobną sprawą, ale jeśli połączysz ją z ważnymi kryteriami, bardzo szybko wyniesiona zostanie na sam szczyt twej uwagi. Będziesz umotywowany do jej wykonywania, bę­dziesz myślał o niej w submodalnościach, które wywołają poczucie nieodzowności, konieczności. To, jak wiążemy ze sobą wydarzenia i idee, formuje substancję naszej mapy, drogi pomiędzy miastami. Rozumienie [...]

HIERARCHIA KRYTERIÓW

Jednym z użyteczniej szych posunięć będzie uświadomienie sobie relatywnej ważności naszych kryteriów. Wobec tego, że kryteria są związane z kontekstem, te, które zastosujesz w swojej pracy, będą inne niż te, które obowiązywać będą w twoich relacjach z innymi ludźmi. Możemy zastosować analizę kryteriów do takiego zagadnie­nia, jak zaangażowanie w jakąś pracę lub w jakąś grupę [...]

WARTOŚCI I KRYTERIA

Uznawane przez nas wartości silnie oddziałują na to, czy jesteśmy spójni względem naszych celów. Wartości uosabiają to, co dla nas istotne, i wsparte są przez przekonania. Przyswajamy je, podobnie jak przeko­nania, z naszych doświadczeń i na drodze modelowania przez rodziców i przyjaciół. Wartości związane są z naszą tożsamością, darzymy je troskliwą uwagą; tworzą fundamentalne zasady, [...]

IDENTYFIKACJA SYGNAŁU NIESPÓJNOŚCI

Pomyśl o chwili, gdy ogarnęły cię wątpliwości odnośnie do jakiegoś planu. Mogłeś czuć, że to dobry pomysł, ale coś ci mówiło, że mogą być problemy. Może nawet robiłeś już coś konkretnego, a wciąż miałeś to uczucie niepewności. Gdy myślisz o swoich zastrzeżeniach, pojawia się pewne odczucie w jednej z części twojego ciała, może jakiś szcze­gólny [...]

IDENTYFIKACJA SYGNAŁU SPÓJNOŚCI

Przypomnij sobie czas, gdy rzeczywiście czegoś pragnąłeś. Jakieś spe­cjalne potraktowanie, jakiś prezent czy doświadczenie, którego rzeczy­wiście wyczekiwałeś. Gdy o tym myślisz, gdy przeżywasz w asocjacji to doświadczenie, możesz zacząć rozpoznawać, jakie to uczucie być spójnym. Oswój się z tym uczuciem, by w przyszłości mogło posłużyć ci do rozpoznania, czy jesteś spójny wobec jakiegoś celu. Zauważ, [...]