Archive for Marzec, 2012

WYBÓR TRENINGÓW NLP

Poniższe uwagi dają pewne wskazówki, które pomogą ci wybrać odpo­wiedni trening NLP. NLP oferowane jest w wielkiej liczbie i różnorodności kursów. Obe­cnie możesz wybierać od dwudniowych kursów wprowadzających, kur­sów bardziej zaawansowanych, łącznie z wyspecjalizowanymi w po­szczególnych zastosowaniach, aż po dłuższe treningi. Wiele organizacji oferuje nieodpłatne zajęcia wprowadzające, na których możesz dowie­dzieć się czegoś o nich [...]

INWESTOWANIE W SIEBIE

Coraz więcej ludzi poszukuje satysfakcji wewnętrznej. Różni ludzie nadają temu różne nazwy: rozwój osobowy, osobowa ewolucja, samo­realizacja, rozwój duchowy czy realizacja swojego potencjału. Według Petera Russella, autora znakomitej książki The Awakening Earth (Przebudzenie Ziemi), dziedzina rozwoju osobowego wciąż się powiększa, niemalże podwajając swój zasięg co cztery lata. Rozwój osobowy obejmuje wiele różnych aktywności, takich jak: [...]

Uczenie się dalsze

Serwis ten zasadniczo opisuje główne idee NLP w sposób praktyczny. Rozwój NLP nie następował na drodze logicznych kroków, więc opisanie go nie było łatwe. Próba przedstawienia NLP w logicznej sekwencji zagadnień przypomina próbę opisania hologramu poprzez odrywanie kolejnych kawałków, z których każdy zawiera całość. Oto pewne koń­cowe i bardziej spekulatywne rozważania na temat NLP i [...]

PORADNIK UŻYTKOWNIKA

Skoro już dotarłeś do końca ostatniego rozdziału tej książki, być może zacząłeś zastanawiać się, jak najlepiej z niej skorzystać. Każdy z nas znajduje na to swój własny sposób; czasami nie jesteśmy nawet świa­domi, że już to robimy. Jedną ze spraw, które możesz rozstrzygnąć w sposób świadomy, jest to, czy zagadnienia tu omawiane uznałeś za tak [...]

NLP, MODELOWANIE I PRZYSPIESZONE UCZENIE

Było to krótkie wprowadzenie w zagadnienie modelowania, uszerego­wane od działań nieformalnych aż po formalne projekty z zakresu bi­znesu. W ten sposób znaleźliśmy się w połowie lat dziewięćdziesiątych z wyrafinowanymi narzędziami modelowania, które wywodzą się z po­czątkowego modelowania języka. Gdy Richard poprosił Johna o pomoc w rozpoznaniu stosowanych przez siebie wzorców terapii Gestalt, John podszedł do [...]

Z POWROTEM DO MODELOWANIA

Pozostawiając temat strategii i wracając do innych aspektów modelowa­nia, warto rozważyć jeszcze jedno towarzyszące temu zagadnienie, spra­wiające kłopot wielu osobom. Funkcjonuje w naszej kulturze dziwna idea, jakoby odkrycie, jak coś robimy, miało przeszkadzać w robieniu tego dobrze; tak jakby igno­rancja była warunkiem wstępnym doskonałości. Gdy wykonujesz jakieś zadanie, twoja świadoma uwaga skoncentrowana jest, rzecz jasna, [...]

STRATEGIA KREATYWNOŚCI

Robert Dilts opracował model strategii używanej przez Walta Disneya, człowieka wielkiego sukcesu i nadzwyczajnej kreatywności, którego dzieło wciąż dostarcza radości niezliczonej liczbie ludzi na całym świe­cie. Mógłby on także zostać doskonałym konsultantem w sprawach bi­znesu, ponieważ posługiwał się ogólną strategią kreatywności, którą z po­wodzeniem można odnieść do wszelkiego typu problemów. Walt Disney miał wspaniałą wyobraźnię; [...]

STRATEGIA POPRAWNEGO PISANIA

Sztuka poprawnego pisania jest ważną umiejętnością, która jednak dla wielu osób okazuje się dosyć kłopotliwa. Istnieją instytucje, które oferują kredyt na kreatywne pisanie, ale nikt nie daje pieniędzy na pisanie poprawne. Robert Dilts uczy jednak procesu stosowanego przez osoby piszące nienagannie, z którego stworzył prostą, efektywną strategię. Osoby takie nieomal zawsze posługują się tą samą [...]

STRATEGIE ZAPAMIĘTYWANIA

Czy masz dobrą pamięć? Jest to pytanie podchwytliwe, ponieważ pamięć jest nominalizacją, nie możesz jej zobaczyć, usłyszeć czy dotknąć. Istotną rzeczą jest proces zapamiętywania. Nominalizacje to działania zastygłe w czasie. Pamięć jest statyczna, nie możesz na nią oddziaływać. Lepiej rozważ, jak zapamiętujesz i jak możesz to udoskonalić. Jaka jest twoja strategia zapamiętywania? W jaki sposób [...]

STRATEGIA MUZYCZNA

Dobry przykład obrazujący niektóre z tych idei zaczerpnąć można z ba­dań, jakie jeden z autorów przeprowadził nad sposobem zapamiętywania muzyki przez utalentowanych muzyków; w jaki sposób są oni w stanie zapamiętać muzykę po jedno- czy dwukrotnym jej wysłuchaniu? Stu­denci zostali poproszeni o wyklaskanie lub wyśpiewanie krótkiego frag­mentu muzyki, a ich strategia została wywołana przez pytania, [...]