NLP

Serwis jest przewodnikiem po dziedzinie znanej jako programowanie neurolingwistyczne lub NLP. Jest sztuką i na­uką o doskonałości, wywodzącą się z analiz zmierzających do odpowie­dzi na pytanie, jak wybijające się w różnych dziedzinach jednostki uzy­skiwały swoje wspaniałe rezultaty. Tych umiejętności komunikacji może nauczyć się każdy, kto chce poprawić swoją efektywność, zarówno oso­bową, jak i profesjonalną.

Przedstawiono tu liczne modele doskonałości, które NLP stworzyło w dziedzinie komunikowania się, biznesu, edukacji i terapii. Jest to podejście praktyczne, dające znakomite rezultaty i znajdujące coraz wię­ksze zastosowanie w wielu dyscyplinach.

NLP rozwija się i tworzy nowe koncepcje. NLP jest modelem sposobu, w jaki jednostki tworzą swoje niepo­wtarzalne doświadczenia życiowe. Jest to tylko jedna z metod analizo­wania i organizowania cudownej i niezmiernie bogatej złożoności ludz­kiej myśli i komunikacji. Mamy nadzieję, że pisząc tę książkę wspólnie, przedstawimy dokładniejszy opis NLP, niż gdyby pisał ją jeden autor. Głębię postrzegamy, ogniskując na przedmiocie dwoje oczu. Świat wi­dziany tylko jednym okiem jest płaski.

NLP reprezentuje nastawienie umysłu i sposób bycia w świecie, których w książce nie można przedstawić adekwatnie, aczkolwiek wiele można wyczytać między wierszami. Przyjemność czerpana z utworu muzycznego pojawia się podczas jego słuchania, a nie tylko patrzenia na nuty.

NLP jest podejściem praktycznym. Stanowi zbiór wzorców, umie­jętności i technik służących skutecznemu myśleniu i działaniu. Powinno być użytecznym narzędziem w rozszerzaniu możliwości wyboru i pod­noszeniu jakości życia. Najważniejsze pytania dotyczące tego, co znaj­dziesz w tej książce, brzmią: Czy jest to przydatne? Czy to działa? Sprawdź, co jest przydatne i co działa, wprowadzając to w życie. Co ważniejsze, sprawdź, kiedy coś nie działa i zmieniaj to, dopóki nie zaczniesz uzyskiwać rezultatów. Taka jest właśnie idea NLP.

Naszym celem było zaspokojenie potrzeb, jakie ujawniały się w roz­mowach ze wzrastającą liczbą osób zainteresowanych NLP. Zdecydo­waliśmy się napisać książkę, która byłaby przeglądem tej dziedziny, która przedstawiłaby nasze zainteresowanie wiedzą o sposobach myśle­nia ludzi i o zmianach, jakie są możliwe, która zawierałaby wiele naj­bardziej użytecznych umiejętności, wzorców i technik, opisanych w spo­sób dający możliwość natychmiastowego wykorzystania ich jako narzę­dzi zmiany w zmieniającym się świecie. Po pierwszym czytaniu służy­łaby dalej jako podręczny informator i praktyczny przewodnik dla osób zainteresowanych zdobywaniem kolejnych książek o NLP zgodnie z ich szczegółowymi potrzebami. Oferowałaby też pomoc przy wyborze kur­sów treningowych z zakresu NLP.

Zadanie to było tak przytłaczające, biorąc pod uwagę ?nieuchwytną oczywistość” NLP, iż żaden z nas nie był gotów podjąć się go samo­dzielnie. Odwagę dało nam połączenie naszych zasobów. To, jaki od­nieśliśmy sukces, zależeć będzie od tego, jak użyteczną okaże się ten portal.

Pragniemy również zachęcić cię do dalszych poszukiwań w dziedzi­nie NLP i do wykorzystywania tych idei uczciwie i z szacunkiem dla siebie samego i innych, do kreowania większych możliwości wyboru i większego szczęścia w twoim życiu osobistym i zawodowym, i w życiu innych ludzi.